Záruční podmínky

Reklamační řád

 • Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje k obchodním podmínkám společnosti Svojitka, s.r.o., 
IČO: 096 81 833, se sídlem Knínská 198, 262 02 Stará Huť, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340365.

Definované pojmy uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách mají stejný význam i v tomto reklamačním řádu.
 
 • Kdy mohu zakoupené Zboží reklamovat?
Vyskytne-li se na Zboží vada, která není způsobena běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, lze Zboží reklamovat v záruční době, která začíná plynout dnem převzetí Zboží Kupujícím, což je den uvedený na dokladu o zakoupení Zboží. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě:
 • u nového Zboží 24 měsíců;
 • u použitého Zboží 12 měsíců. Použitým Zbožím se rozumí pouze Zboží, které je takto označeno.
Výše uvedená záruční doba platí, pokud si Prodávající a Kupující nesjednají odlišnou délku záruční doby. 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
 
 • Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?
Prodávající rozhodne o reklamaci bezodkladně; půjde-li o složitější případ, rozhodne nanejvýš do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace bude vyřešena jedním z následujících způsobů:
 • oprava zboží
 • výměna zboží za nové
 • poskytnutí slevy na zboží
 • vrácení peněz za zakoupené zboží
Bude-li reklamace vyhodnocena jako podstatné porušení kupní smlouvy (Zboží nesplňuje parametry, pro které jste Zboží kupovali nebo parametry, které jsou pro dané Zboží zásadní), můžete si vybrat jakékoliv výše zmíněné řešení reklamace, v ostatních případech má Kupující nárok na opravu zboží nebo poskytnutí slevy na dané Zboží.
 
 • Kde mohu reklamaci uplatnit?
Zboží můžete zaslat poštou nebo jinou přepravní společností na adresu Prodávajícího. Zboží můžete také reklamovat osobně na dané provozovně. Zboží bezpečně zabalte a k zásilce přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení o reklamaci, tzv. reklamační protokol, který slouží jako potvrzení při vyřizování reklamace. Pokud Kupující zaslal Zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 
 • Musí být Zboží zabalené v původním obalu?
Zboží nemusíte posílat v originálním obalu, musíte ale doložit, že jste Zboží koupili skutečně u Prodávajícího, k tomu může posloužit účtenka nebo výpis z účtu a společně se Zbožím zašlete Prodávajícímu veškeré příslušenství, které bylo se Zbožím dodáno.
 
 • Budu za reklamaci něco platit?
Kupující, který je Spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, a to v případě, že je reklamace oprávněna. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující, který je Spotřebitel, o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 
 • V jakém případě bude reklamace zamítnuta?
  • Došlo-li k poškození Zboží prokazatelně nesprávným používáním (např. používáním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo na obalu Zboží).
  • Došlo-li k prokazatelně nedovoleným zásahům do Zboží.
  • Uplynula záruční lhůta.
Budete-li mít pochybnosti o správnosti vyhodnocení Vaší reklamace, můžete se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). 
 
Ve Staré Huti dne 2.3.2021
Jan Svojitka, jednatel

Reklamační protokol               
               
               
Údaje kupujícího               
               
Jméno, Příjení/Firma:...................................................              
               
Adresa:........................................................................              
               
Telefon:.......................................................................              
               
E-mail:........................................................................              
               
Číslo faktury a druh zboží              
               
….................................................................................................................              
               
               
Popis vady              
               
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................              
               
               
               
Údaje prodávajícího               
               
Firma: Svojitka, s.r.o.              
Adresa: Knínská 198, 262 02 Stará Huť              
Telefon: 318 586 310              
E-mail: info@svoas.cz              
               
               
               
Dne................... V.................................              
               
Podpis kupujícího............................              
               
               
               
Případně kopie dokladu a podrobnosti               
 
 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
0
318 586 310
 
©